นโยบายข้อจำกัดความรับผิดของ WorldFirst

ข้อจำกัดความรับผิด

WorldFirst ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน หรือตัวแทนของ WorldFirst จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรืออันตรายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณเข้าใช้หรือไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ หรือจากการที่คุณใช้ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือเอกสารข้อมูลหรือเอกสารประกอบใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

ข้อมูลและสื่อข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนเกี่ยวกับการเสนอให้ซื้อ สกุลเงิน หรือหลักทรัพย์ใดๆ และต้องไม่นำไปใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อทำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น

แม้เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่ก็อาจมีบางกรณีที่ไม่อาจดำเนินการเช่นนั้นได้

ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเกี่ยวกับ “WorldFirst” บนเว็บไซต์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถิติระดับกลุ่ม ไม่ใช่บริษัทย่อยแต่ละบริษัท เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีศึกษาและตัวอย่างมีไว้ใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต

หากคุณเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใดก็ตามที่คุณวางแผนจะซื้อจาก WorldFirst เราแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสียก่อน

ทั้งนี้ จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและการรับประกันคุณภาพ

WorldFirst ไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดก็ตามที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก WorldFirst