นโยบายข้อจำกัดความรับผิดของ WorldFirst

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และถือว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เกี่ยวกับเรา

cms-infra-prd.worldfirst.com ดำเนินงานโดย World First UK Ltd ("WorldFirst") WorldFirst ได้รับการจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรภายใต้หมายเลขบริษัทเลขที่ 05022388 (คุณสามารถค้นหารายละเอียดนี้ได้ในเว็บไซต์ Companies House)และที่อยู่บริษัทของเรา ได้แก่ Millbank Tower, 21-24 Millbank, London, SW1P 4QP

หากคุณซื้อบริการจากเว็บไซต์ของเรา จากเรา หรือบริษัทย่อยบริษัทใดบริษัทหนึ่งของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนสำหรับลูกค้าจะมีผลบังคับใช้กับการขายดังกล่าวนั้น

บริการทั้งหมดของเราหรือบริการของบริษัทย่อยใดๆ ของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์นี้

 • คุณสามารถอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราได้ที่นี่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา เปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมจากคุณ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึง ณ ปัจจุบัน และคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้อง
 • คุณสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ของเราซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่
 • และสามารถอ่านข้อจำกัดความรับผิดของเราได้ที่นี่
การเข้าใช้งานเว็บไซต์

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์จะพร้อมให้ใช้งานหรือใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือจำกัดความพร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงาน

เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการระงับหรือยกเลิกเกิดขึ้น

เราจะไม่รับผิดต่อความไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

หากคุณเลือกหรือได้รับรายละเอียดเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดก็ตาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

เราสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานรายละเอียดเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เลือกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านดังกล่าว หรือเราเป็นผู้กำหนดให้ก็ตาม หากเราเชื่อว่าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้เข้าชม ในการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์

และคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้

เว็บไซต์ของเราสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดอย่าเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีไว้ใช้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะทางก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใดๆ โดยอ้างอิงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา

แม้เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือคำรับรอง ไม่ว่าแบบชัดเจนหรือโดยนัย ว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

ความรับผิดของเรา

ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ WorldFirst ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การทุจริต การแถลงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดได้โดยกฎหมาย

เราไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย ที่อาจมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้หรือกับเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ไว้ในที่นี้ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายอนุญาต

คุณจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และ WorldFirst จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่คุณใช้หรือเชื่อถือในข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดหรือในลักษณะใดก็ตาม โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะพร้อมให้คุณใช้งานและเป็นไปตามความต้องการของคุณ ว่าการเข้าใช้งานจะเป็นไปโดยต่อเนื่อง ว่าจะไม่เกิดความล่าช้า การขัดข้อง ข้อผิดพลาด การตกหล่น หรือการสูญหายกับข้อมูลที่ถ่ายโอน ว่าจะไม่มีการถ่ายโอนไวรัสหรือคุณลักษณะปลอมปนที่มีผลทำลายอื่นๆ หรือว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณมีการปกป้องและการสำรองข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนใช้มาตรการป้องกันที่สมเหตุสมผลตามสมควรสำหรับการสแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือคุณลักษณะที่มีผลทำลายอื่นๆ

เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ฟังก์ชันการทำงาน หรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใดๆ ที่อาจใช้งานโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เรา รวมถึงผู้แทน ตัวแทน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเรา จะไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจถูกตีความโดยนัยตามรัฐบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักความเป็นธรรมทางกฎหมายไว้ในที่นี้ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเว็บไซต์ หรือความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนสื่อข้อมูลใดๆ ที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การสูญเสียเงินได้หรือรายได้
 • การสูญเสียทางธุรกิจ
 • การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียที่มีผลต่อสัญญา
 • การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้
 • การสูญเสียข้อมูล
 • การสูญเสียค่าความนิยม (Goodwill)
 • การสูญเสียเวลาในการจัดการหรือเวลาดำเนินงาน
 • และการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นใด โดยไม่คำนึงว่าจะเกิดในลักษณะใด และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดทางแพ่ง (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดทางสัญญา หรือกรณีอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม แม้ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นๆ จะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ไวรัส การรุกรานทางข้อมูล (Hacking) และการกระทำความผิดอื่นๆ

คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด โดยการจงใจนำไวรัส, โทรจัน (Trojan), เวิร์ม (Worm), บอท (Bot), ลอจิก บอมบ์ (Logic Bomb) หรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นใดเข้าสู่ระบบ

คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ด้วยการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service หรือ “DoS”) หรือการโจมตี DoS จากหลายแห่งพร้อมกัน (Distributed Denial of Service หรือ DDoS)

WorldFirst จะรายงานการละเมิดใดๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้หน่วยงานทราบ

ในกรณีที่เกิดการละเมิดดังกล่าวขึ้น สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะยุติลงทันที

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยหรือปราศจากจุดบกพร่อง (Bug) หรือไวรัส

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่บนโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานของคุณ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมกับเรา

หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมกับเราติดไวรัสจากซอฟต์แวร์อันตรายใดๆ ก็ตาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์โดยทันที

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการโจมตี DoS จากหลายแห่งพร้อมกัน ไวรัส หรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นใดที่แพร่ไวรัสเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสื่อข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคุณ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดสื่อข้อมูลใดๆ ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เราจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณได้รับ อันเป็นผลจากการใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสาธารณะ การไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หรือการไม่แจ้งให้เราทราบว่าอุปกรณ์ของคุณติดไวรัสจากซอฟต์แวร์อันตรายประเภทใดก็ตาม

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์

คุณสามารถเชื่อมโยงกับหน้าหลักของเราได้ต่อเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา

คุณต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่สื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง ได้รับการเห็นชอบ หรือได้รับการรับรองจากเราในรูปแบบใดก็ตาม หากมิได้เป็นเช่นนั้น

คุณต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น กระทู้ออนไลน์ แชท หรือกระดานข้อความ

จะต้องไม่มีการแสดงเว็บไซต์ของเราในเว็บไซต์อื่นใด และห้ามคุณสร้างการเชื่อมโยงมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เรานอกเหนือจากหน้าหลักของเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนการอนุญาตสำหรับการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่บุคคลที่สามสร้างขึ้น ลิงก์ดังกล่าวนี้จะมีไว้เพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามนั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามนั้นได้

เขตอำนาจศาล

หากคุณเป็นผู้ใช้งาน โปรดทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ สาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงการเกิดขึ้นของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ ทั้งคุณและเราตกลงยอมรับว่าศาลในอังกฤษและเวลส์จะมีเขตอำนาจศาลพิเศษเฉพาะที่ผูกขาด

หากคุณเป็นธุรกิจ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ สาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงการเกิดขึ้นของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ (และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา) อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ เราทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษเฉพาะที่ผูกขาดของศาลในอังกฤษและเวลส์

เครื่องหมายการค้า

WORLDFIRST และ WORLD ACCOUNT ได้รับการจดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้าของ World First UK Limited คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา เว้นแต่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสื่อข้อมูลที่คุณใช้งานโดยได้รับอนุญาตจากเราแล้ว

เราเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและในสื่อข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ งานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก สิทธิ์ดังกล่าวได้รับการสงวนไว้ทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์สำเนาหนึ่งฉบับ และสามารถดาวน์โหลดหน้าใดๆ จากเว็บไซต์ของเราออกมาเป็นไฟล์ย่อยเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และคุณสามารถดึงความสนใจจากบุคลากรอื่นๆ ในองค์กรมายังเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้

คุณต้องไม่แก้ไขสำเนาเอกสารหรือสำเนาดิจิทัลของเนื้อหาข้อมูลที่คุณสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ชุดลำดับวิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกใดๆ แยกจากข้อความที่มาด้วยกัน

คุณต้องไม่ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ขอหนังสืออนุญาตในการดำเนินการดังกล่าวจากเราหรือผู้อนุญาตของเรา

หากคุณสั่งพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเราโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะยุติลงทันที และคุณต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาสื่อข้อมูลใดๆ ที่คุณทำขึ้นตามตัวเลือกที่เรากำหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้

เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

เราอาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนลำดับความสำคัญในธุรกิจของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กรณีที่คุณมีข้อกังวล

โปรดส่งอีเมลหาเรา หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา